MPEC Dębica

LogoNFOSiGW

Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji na gaz ziemny z wykorzystaniem silników gazowych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na działce o nr 360/6 w mieście Dębica. Na działce zlokalizowana jest aktualnie wymiennikownia grupowa W-1, która jest przewidziana do likwidacji poprzez budowę węzłów indywidualnych w poszczególnych budynkach, które zasila. Projekt likwidacji węzła grupowego jest odrębnym projektem. Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło odrębną instalację wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Wielkość instalacji kogeneracyjnej została tak dobrana, aby zaspokoić zapotrzebowanie na ciepło z sieci ciepłowniczej w Dębicy, które wynosi aktualnie w okresie letnim od 2,00 MWt do 2,5MWt, a w okresie grzewczym do około 32 MWt.

Produkcja ciepła z instalacji kogeneracyjnej zmniejszy produkcję ciepła wytwarzanego w kotłach wodnych opalanych węglem kamiennym w istniejącej ciepłowni MPEC Dębica zlokalizowanej w Dębicy przy ul. Rzecznej 1A. Produkcja ciepła z instalacji kogeneracyjnej będzie stanowiła około 24% dotychczasowej produkcji ciepła w tych kotłach. Realizacja przedsięwzięcia zmniejszy emisję CO2 ze spalania węgła kamiennego poprzez spalanie paliwa o niższej emisyjności. Podstawowe parametry techniczne i produkcyjne:

 • Silnik gazowy o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 3,2MW i mocy cieplnej nie mniejszej niż 3,1MW
 • Kocioł gazowy o mocy w paliwie do 3MW
 • Zakładana wielkość produkcji ciepła - nie mniej niż 74 825 GJ/rok
 • Produkcja energii elektrycznej - nie mniej niż 21 488 MWh
 • Sprawność całkowita - około 82,4%
 • Współczynnik skojarzenia produkcji energii elektrycznej - 41,95%

Planowane przedsięwzięcie obejmuje sprawdzone rozwiązania technologiczne spełniające warunki BAT i gwarantujące zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska w trakcie jego normalnej eksploatacji. Inwestycja zostanie wykonana w sposób określony w przepisach techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W trakcie realizacji Projektu wykorzystane zostaną atestowane materiały oraz rozwiązania technologiczne zapewniające szczelność, trwałość i niezawodność w przyszłej eksploatacji.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu: od 20.06.2020r. do 30.06.2022r.

Szacunkowe koszty:

 • Całkowite: 17 752 590,00 zł
 • Wydatki kwalifikowane: 14 375 000,00 zł
 • Dofinansowanie: 7 158 390,00 zł

 

Wskaźniki produktu (efekt rzeczowy):

 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji - 6,3 MW
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji - 3,2 MW
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji - 3,1 MW
 • liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji - 1 szt.
 • liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego (efekt ekologiczny):

 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 19 948 Mg CO2/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 122 035 GJ/rok

 

 

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy