MPEC Dębica

W dniu 28.05.2021r. w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie została zawarta umowa o dofinansowanie programu modernizacji sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy. Projekt realizowany będzie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych w zakresie sieci ciepłowniczych RPO WP na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację wybranych odcinków sieci ciepłowniczej o łącznej długości ok. 3,9km oraz likwidację trzech grupowych węzłów cieplnych, które zostaną zastąpione przez 37szt. węzłów indywidualnych zamontowanych w poszczególnych budynkach. Całkowita wartość projektu wynosi 7 909 327,92 zł, a dofinansowanie z funduszy unijnych  5 345 915,24 zł. Pozostała część nakładów zostanie pokryta ze środków własnych MPEC Sp. z o.o. w Dębicy. Zawarcie umowy o dofinansowanie umożliwia wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, które muszą być zakończone do 18 czerwca 2023r. Modernizacja sieci ciepłowniczej przyczyni się zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego miasta, ograniczenia strat przesyłowych ciepła, a poprzez mniejszą emisję gazów cieplarnianych ciepłowni zasilającej, pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne.

Aneks z dnia 26 lipca 2023r zmienia następujące wartości:

  • Całkowita wartość Projektu: 8 422 633, 44 PLN
  • Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 5 974 411,85 PLN
    w tym:
    - Wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy publicznej: 5 974 411,85 PLN
    - dofinansowanie ze środków Funduszu: 5 078 250,04 PLN
    - wkład własny: 896 161,81 PLN

 

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy