MPEC Dębica

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że dla Taryfy dla ciepła  zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr OKR.4210.45.2022.MGi z dnia 27 września 2022 r., wprowadzonej do stosowania od 01 listopada 2022 r., średnia cena wytwarzania ciepła dla poszczególnych grup taryfowych wynosi:

  • grupy taryfowe A (ciepło wytwarzane w kotłowni opalanej miałem węglowym):
    79,11 zł/GJ
  • grupa taryfowa B (ciepło wytwarzane w kotłowniach opalanych gazem ziemnym):
    234,23 zł/GJ.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia  15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1697), średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość:

  • 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym,
  • 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

 Ceny i stawki opłat z rekompensatą przysługiwać będą dla Odbiorców określonych w Ustawie z dnia 15 września 2022 r., zakwalifikowanych do grupy taryfowej B, po spełnieniu wymogów ustawowych.

 Wobec powyższego, dla uprawnionych Odbiorców końcowych, określonych w cytowanej powyżej ustawie, wyznaczono stawki opłat z rekompensatą do stosowania w okresie od 01.11.2022 r. do 30.04.2023 r. i przedstawiono w poniższej tabeli.

Źródło ciepła

 

j.m.

Kotłownie gazowe

Grupa odbiorców

B

1

2

3

stawki opłat

 

netto

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną z rekompensatą

zł/MW/miesiąc

5 947,52

Stawka opłaty za ciepło z rekompensatą

zł/GJ

137,71

 

Ponadto informujemy, że stawki opłat zgodnie z zatwierdzoną Taryfa dla ciepła (bez rekompensaty) wynoszą:

Źródło ciepła

 

j.m.

Kotłownie gazowe

Grupa odbiorców

B

1

2

3

stawki opłat

 

netto

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/miesiąc

9 228,80

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

213,68

 

Jednostkowa kwota zmniejszenia opłat z tytułu rekompensaty wynosi:

Źródło ciepła

 

j.m.

Kotłownie gazowe

Grupa odbiorców

B

1

2

3

stawki opłat

 

Netto

Jednostkowa kwota zmniejszenia stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/miesiąc

3 281,28

Jednostkowa kwota zmniejszenia stawki opłaty za ciepło

zł/GJ

75,97

 

Przedstawione stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy