MPEC Dębica

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy prowadzi działalność w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła przy szczególnej dbałości o efektywność realizowanych procesów, ochronę środowiska naturalnego, a także zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.


Główne cele naszej działalności to:


?    produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) spełniająca krajowe i europejskie standardy,
?    stałe doskonalenie metod pracy w zakresie obsługi klientów uwzględniające wymagania Prawa Energetycznego
?    rozwój systemu ciepłowniczego ukierunkowany na racjonalizację zużycia energii,
?    ograniczenia kosztów eksploatacji sieci ciepłowniczej,
?    rozwój zawodowy pracowników obejmujący podnoszenie kwalifikacji,
?    zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracownikom Przedsiębiorstwa.

Zamierzenia nasze chcemy osiągnąć poprzez:
?    Ciągłe doskonalenie procesów Systemu Zarządzania Jakością opartego na wymaganiach międzynarodowej normy ISO 9001:2015.
?    Identyfikację wymagań prawnych oraz działania zgodne z przepisami prawa.
?    Wysoki poziom jakości pracy i świadczonych usług we współpracy z Klientem oraz  pełną identyfikację jego potrzeb.
?    Utrzymanie i ciągłe doskonalenie kompetencji personelu, podnoszenie jego świadomości oraz zaangażowanie na rzecz jakości obsługi Klienta, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.
?    Efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.
?    Ograniczenie oddziaływania na środowisko, szczególnie w obszarach zużycia zasobów oraz gospodarki odpadami.
?    Stosowanie procesów i technologii minimalizujących powstawanie odpadów i zapewniających ich unieszkodliwianie.
?    Realizację inwestycji, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Zarząd Przedsiębiorstwa bierze aktywny udział w realizacji ustalonych celów, przy w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia odpowiednich zasobów, w ramach posiadanych środków.
Nasza Polityka Systemu Zarządzania Jakością stanowi deklarację Kierownictwa do zwiększenia starań we wszystkich dziedzinach działalności, zmierzających do doskonalenia procesów w tym również w zakresie ochrony środowiska i BHP.

 

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy