MPEC Dębica

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-18.
Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie informacje w postaci filmów, zdjęć, grafik statycznych lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań:

Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.
Na stronie nie został zapewniony odpowiedni kontrast w hiperłączach.
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji cyfrowo dostępnych.
Nie został określony język strony i elementów umożliwiający odczytanie treści poprzez czytniki ekranu.
Na stronie internetowej nie zostało zastosowane dopasowanie do ekranu.
Na stronie nie zostały określone etykiety tekstowe.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów. Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.
Strona zawiera dokumenty PDF opracowane w sposób niezapewniający ich pełnej dostępności cyfrowej. Dokumenty te będą stopniowo aktualizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od innego podmiotu, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia
  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.Wyłączenia:


Strona internetowa posiada mapy, jednak zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 r. są one wyłączone z obowiązku dostępności.
Art. 3.2. - Ustawy nie stosuje się do: 4. map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Grzegorz Migoń, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 14 682 74 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania dotyczące zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica.
Biurowiec MPEC Sp. z o.o. jest budynkiem murowanym o jednej kondygnacji nadziemnej i jednej podziemnej.
Od strony głównego wejścia na prawo i lewo znajduje się parking wyłożony kostką brukową. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to jest odpowiednio oznakowane.

Klienci i goście korzystają z głównego wejścia do budynku od ulicy Rzecznej. Do głównego wejścia, prowadzą ośmiostopniowe schody. Przy schodach od strony prawej znajduje się podjazd dla wózków.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Punkt Obsługi Klienta (recepcja) znajduje się po lewej stronie od wejścia. Można w nim uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy. W recepcji w okresie dostępności budynku pracuje minimum jeden pracownik, z którym jest umożliwiony kontakt. Kierownictwo  oraz wszyscy  pracownicy MPEC Sp. z o.o. w miarę swoich możliwości dokładają wszelkich starań, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać  z pełni swoich praw w prowadzonych w Przedsiębiorstwie sprawach.

W budynku znajduje się sala konferencyjna do organizacji wydarzeń, spotkań, szkoleń z możliwością dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W przypadku konieczności skorzystania z innych pomieszczeń biurowca korytarz i pomieszczenia budynku, w tym Punkt Obsługi Klienta, dostępne są dla osób poruszających się na wózku.

W budynku biurowca dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku.

W budynku nie ma: pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille?a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Budynek jest monitorowany.


? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy