MPEC Dębica

Spółka została wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000088668 w dniu 14.02.2002r sygnatura sprawy RZ.XII NS ? REJ.KRS/8894/1/872.

Spółka działa na podstawie Aktu Założycielskiego w brzmieniu nadanym aktem notarialnym z dnia 18.06.1997r. Rep. Nr 4169/97 z najnowszymi zmianami z dnia 12.03.2019r wg Rep.A. Nr 1.229/2019 oraz przepisów Kodeksu Handlowego Spółek Handlowych.

W wyniku przekształcenia z mocy prawa z dniem 1 lipca 1997r z przedsiębiorstwa komunalnego p.n. ?Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej? w Dębicy powstała jednoosobowa Spółka Gminy Miasta Dębica pod nazwą ?Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dębicy, na mocy art.14 ust.1 ustawy z dnia 20.12.1996r o Gospodarce Komunalnej i uchwały Zarządu Miasta Dębicy z dnia 12.06.1997r

Wysokość kapitału zakładowego na dzień 31.12.2007r
- kapitał zakładowy wynosi 10.342.000,00 zł

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy