MPEC Dębica

Informacja dla Odbiorców ciepła systemowego

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie Ustawa z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967), zwana dalej Ustawą, która ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. Wyżej wymieniony akt prawny wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

 

Zarówno przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, jak i wytwórcy ciepła niemający obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, które dostarczane jest do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, będą miały obowiązek stosować w rozliczeniach z odbiorcami, średnią cenę ciepła z rekompensatą.

Zapisana w Ustawie średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą wynosi:

 • 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym;
 • 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

 

Nowe zasady ustalania cen nie dotyczą stawek przesyłowych (stała i zmienna opłata za usługi przesyłowe), które będą naliczane na dotychczasowych zasadach zgodnie z obowiązującą taryfą.

 

I.Średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą ustala się dla:

 • Gospodarstw domowych – odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła lub umowę kompleksową, zostają objęci cenami z rekompensatą automatycznie i nie są zobowiązani do składania dodatkowych oświadczeń;
 • Wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych – w zakresie w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych albo w lokalach podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy – zostaną objęci cenami z rekompensatą automatycznie, ale zgodnie z Ustawą (art. 5 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 36) są zobowiązani do złożenia sprzedawcy ciepła oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności określonej w tych przepisach. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022. poz. 1975 z dnia 20.09.2022 r.).
 • Podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy – otrzymają cenę z rekompensatą pod warunkiem złożenia oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022. poz. 1975 z dnia 20.09.2022 r.).

 

II.Oświadczenia

 • Odbiorcy ciepła zobowiązani są w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia do stosowania wobec nich średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą do złożenia do sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale).
 • Gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia. Jednakże, osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorców (o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy), która nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców lokali, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3 bądź wobec podmiotu określonego w art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 • Oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów. W związku z tym prosimy o dołączanie do oświadczeń pełnomocnictw lub stosownych uchwał, jeśli osoby je składające nie widnieją w oficjalnym rejestrze (np. KRS).
 • Oświadczenia można składać w następujący sposób:
  • Na piśmie, opatrzone własnoręcznym podpisem – listem (nadanie na poczcie w terminie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w terminie) na adres korespondencyjny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica.
  • Bezpośrednio na dziennik podawczy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Rzeczna 1A 39-200 Dębica w dni robocze w godz. 7:00-15:00
  • Pocztą elektroniczną przesyłając oświadczenie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Pocztą elektroniczną nie mogą być składane skany oświadczeń podpisanych własnoręcznie).

 

III.Ceny z rekompensatą nie stosuje się do odbiorców w zakresie, w jakim korzystają ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie przepisów:

 • Ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692 i 1723);
 • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);
 • Art. 24 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)
 • Art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Dodatkowe informacje:

Mechanizm średniej ceny wytwarzania z rekompensatą - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy